İki ayrı raporda da; "Evinin çatısından düşme" denildi

Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili bütün iddialar hem Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem de Meclis Araştırma Komisyonu tarafından en ince detayına kadar araştırıldı ve oluşturulan iki ayrı raporun sonucu da aynı çıktı: Evinin çatısından düşme!

Büyütmek için resme tıklayın

*****GİRESUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI; “Rabia Naz Vatan’ın evinin çatısından düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı. Rabia Naz’ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varıldı, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.”

Soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiaları asılsız çıktı

Rabia Naz Vatan’ın ölümü başta olmak üzere şüp­he­li çocuk ölüm­le­ri­ni araş­tır­mak üzere TBMM’de ku­ru­lan ko­mis­yon­da, 7 aylık ça­lış­ma­nın ar­dın­dan ra­po­ru­nu kısa bir süre önce ta­mam­la­mış­tı. Adli Tıp, em­ni­yet, üni­ver­si­te­ler başta olmak üzere olayı in­ce­le­yen tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rın ça­lış­ma­la­rı ile olaya iliş­kin fo­toğ­raf­lar, kro­ki­ler ve ha­ri­ta­la­ra yer ve­ri­len ra­por­da, Rabia Naz Vatan’ın tra­fik ka­za­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği id­di­ası ger­çek­çi bu­lun­ma­mış­tı.

Ra­por­da, “Vü­cu­dun­da mey­da­na gelen ve ölü­mü­ne neden olan ya­ra­lan­ma­la­rın ika­me­ti­nin bu­lun­du­ğu bi­na­nın te­ra­sın­dan yan ta­raf­ta bu­lu­nan fın­dık­lık alana düşme so­nu­cu ger­çek­leş­me ih­ti­ma­li­nin kuv­vet­le muh­te­mel ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­miş­ti.

Ra­por­da ay­rı­ca, so­ruş­tur­ma sü­re­ci­ne mü­da­ha­le edil­di­ği id­di­ala­rı­nı des­tek­le­yi­ci her­han­gi bir bul­gu­ya rast­la­nıl­ma­dı­ğı da ka­yıt­la­ra geç­miş­ti.

BÜTÜN İDDİALAR EN İNCE DE­TA­YI­NA KADAR ARAŞ­TI­RIL­DI

Gi­re­sun Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Rabia Naz Vatan’ın ölümü hak­kın­da­ki so­ruş­tur­ma­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ka­mu­oyu­nu doğru bil­gi­len­dir­mek ama­cıy­la Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­ca ya­pı­lan açık­la­ma­da, şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di;

"Bütün şüphe, iddia ve is­nat­lar de­tay­lı bir şe­kil­de araş­tı­rıl­dı. Somut ger­çe­ğe ula­şa­bil­mek için tüm bil­gi­ler top­lan­dı, de­lil­ler araş­tı­rıl­dı, ifade ve id­di­alar doğ­rul­tu­sun­da te­le­fon ka­yıt­la­rı, gü­ven­lik ka­me­ra­sı gö­rün­tü­le­ri in­ce­len­di, dört ayrı Adli Tıp Ku­ru­mu­nun gö­rü­şü alın­dı. Bahsi geçen met­ruk bi­na­da kap­sam­lı bir araş­tır­ma ya­pıl­dı, bu­lu­nan kumaş par­ça­la­rı ve eş­ya­lar Adli Tıp Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan in­ce­len­di, Rabia Naz Vatan’a ait her­han­gi bir DNA’ya rast­lan­ma­dı. Aile­nin id­di­asın­da geçen mi­ni­van türü araç pla­ka­sı, ilçe ve çev­re­sin­de­ki plaka ta­nı­ma sis­te­mi (PTS) ile de araş­tı­rıl­dı, ara­cın olay gü­nün­de Gi­re­sun’da değil, Trab­zon’da bu­lun­du­ğu tes­pit edil­di. 130 kişi tanık sı­fa­tıy­la din­len­di. 33 şah­sın HTS ka­yıt­la­rı in­ce­len­di. 3 şahıs hak­kın­da ile­ti­şi­min tes­pi­ti, din­len­me­si ve de­ğer­len­di­ril­me­si ted­bi­ri uy­gu­lan­dı. Olay günü Rabia’nın geç­ti­ği tes­pit edi­len gü­zer­gah­ta­ki 8 iş ye­ri­nin gü­ven­lik ka­me­ra ka­yıt­la­rı in­ce­len­di. Ara­la­rın­da İstan­bul Adli Tıp 3. Üst Ku­ru­lu ile 1. Adli Tıp İhti­sas Ku­ru­lu­nun da bu­lun­du­ğu çe­şit­li ku­rum­lar­dan olay yeri in­ce­le­me­si, DNA ve diğer ör­nek­le­rin kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı, otop­si ra­po­ru gibi ko­nu­lar­da 29 ayrı görüş ve in­ce­le­me ra­po­ru alın­dı. Sonuç iti­ba­rıy­la Rabia Naz’ın düş­me­si­ne her­han­gi bir ki­şi­nin kas­ten ya da tak­sir­le sebep ol­du­ğu­na dair bir bul­gu­ya rast­lan­ma­dı. Tüm dosya kap­sa­mın­dan, Rabia Naz Vatan’ın evi­nin ça­tı­sın­dan dü­şe­rek vefat et­ti­ği ka­na­ati­ne va­rıl­dı, başka bi­ri­nin ku­su­ru tes­pit edi­le­me­yen olay hak­kın­da 16 Tem­muz 2020 ta­ri­hin­de ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na dair karar ve­ril­di."

20 Tem 2020 - 09:53 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber28 / Giresun Haberleri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber28 / Giresun Haberleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber28 / Giresun Haberleri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber28 / Giresun Haberleri değil haberi geçen ajanstır.