İLETİŞİM BAŞ­KAN­LI­ĞINDAN “SOS­YAL MEDYA KUL­LA­NIM KI­LA­VU­ZU”

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı, bi­rey­ler ve ku­rum­lar için önem­li bir ile­ti­şim mec­ra­sı ha­li­ne gelen sos­yal med­ya­nın doğru kul­la­nı­mı­na yö­ne­lik bir reh­ber ol­ma­sı ama­cıy­la “Sos­yal Medya Kul­la­nım Kı­la­vu­zu” ki­ta­bı ha­zır­la­dı.

“Sos­yal Medya Kul­la­nım Kı­la­vu­zu” ki­ta­bın­da, di­ji­tal ile­ti­şi­min en önem­li ka­nal­la­rın­dan biri olan sos­yal medya tüm bo­yut­la­rıy­la ele alı­nı­yor.

Sos­yal med­ya­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­lar üze­rin­de du­ru­lan ki­tap­ta, sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğı­nın önemi vur­gu­la­nır­ken, bu mec­ra­da­ki ırk­çı­lık, nef­ret ve öteki söy­le­mi­ne dik­kat çe­ki­li­yor. “Kriz or­ta­mın­da sos­yal medya kul­la­nı­mı ve de­zen­for­mas­yon­la mü­ca­de­le”, “sos­yal medya ve algı yö­ne­ti­mi”, “sos­yal medya ba­ğım­lı­lı­ğı” ve “sos­yal medya hu­ku­ku” da ki­ta­bın diğer önem­li bö­lüm­le­ri­ni oluş­tu­ru­yor. Doğru, sağ­lık­lı ve gü­ven­li bir sos­yal medya kul­la­nı­mı­na iliş­kin öne­ri­le­ri de içe­ren ki­tap­ta, ba­şa­rı­lı bir kul­la­nı­cı pro­fi­li­nin nasıl oluş­tu­ru­la­ca­ğı ile hesap ve veri gü­ven­li­ği­nin nasıl sağ­la­na­ca­ğı ko­nu­la­rı­na dair ipuç­la­rı yer alı­yor. Sos­yal med­ya­nın ta­rih­çe­si ve tek­nik özel­lik­le­ri ile avan­taj­la­rı ve de­za­van­taj­la­rı­na kadar geniş bir yel­pa­ze­de bir­çok ko­nu­ya de­ği­ni­len ki­tap­ta, temel sos­yal medya te­rim­le­ri­ne iliş­kin bir söz­lük bö­lü­mü de bu­lu­nu­yor.

“SOS­YAL MEDYA RİSKLER DE BA­RIN­DI­RI­YOR”
İle­ti­şim Baş­ka­nı Prof. Dr. Fah­ret­tin Altun, “Sos­yal Medya Kul­la­nım Kı­la­vu­zu” ki­ta­bı­nın ön­sö­zün­de, ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri ve araç­la­rı ge­liş­tik­çe, ile­ti­şim kur­mak zah­met­siz bir hale gel­dik­çe in­sa­noğ­lu­nun daha önce hayal bile edi­le­me­yen yeni bir tec­rü­be­yi ya­şa­dı­ğı­nı ifade etti. Hızla iler­le­yen di­ji­tal­leş­me ko­nu­su­nun sa­de­ce ile­ti­şi­min bir par­ça­sı ol­ma­dı­ğı­nı, ti­ca­re­tin, si­ya­se­tin, eği­ti­min, kül­tür ve sa­na­tın da bir aracı ha­li­ne gel­di­ği­ni be­lir­ten Altun, böy­le­si­ne mu­az­zam bir gücün doğru kul­la­nıl­ma­sı­nın, doğru 2 araç­lar oluş­tur­ma­sı­nın, bunun so­nu­cun­da da in­san­lık için fayda üre­ten bir araca ev­ril­me­si­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Sos­yal med­ya­nın bu denli et­ki­li bir araç ha­li­ne gel­me­si­nin aynı za­man­da ha­ya­ti bir riski de be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği­ne işa­ret eden Altun, “Her gün, her saat, her da­ki­ka ve her sa­ni­ye yeni bir bil­gi­nin or­ta­ya dö­kül­me­si, var olan bil­gi­nin ye­ni­den üre­til­me­si, olu­şan bu büyük ve­ri­nin (big data) iyi veya kötü ni­yet­li yak­la­şım­lar­ca kul­la­nıl­ma­sı bu mec­ra­la­rın nasıl doğru kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği gibi bir so­ru­nu or­ta­ya çı­ka­rı­yor.” dedi.

“DOĞRU KUL­LA­NIM TAM OLA­RAK NEDİR?”
Fah­ret­tin Altun, şun­la­rı kay­det­ti: “So­ru­lar, bi­lin­dik. Acaba di­ji­tal­leş­me sü­re­ci ve onun ürün­le­ri olan sos­yal medya mec­ra­la­rı­nı doğru kul­la­na­bi­li­yor muyuz? Biz mi sos­yal med­ya­yı kul­la­nı­yo­ruz yoksa o mu bizi şe­kil­len­di­ri­yor? Seç­tik­le­ri­miz ger­çek­ten bizim ter­cih­le­ri­miz mi? Sos­yal med­ya­nın, aile­den baş­la­ya­rak tüm top­lum­sal iliş­ki­le­ri iyi bir şe­kil­de et­ki­le­me­si müm­kün mü? Peki doğru kul­la­nım tam ola­rak nedir? Bu ko­nu­da ev­ren­sel de­ğer­ler üret­mek, pra­tik yasal çer­çe­ve­ler or­ta­ya koy­mak çözüm ola­bi­lir mi? Yalan ve yan­lış bilgi üre­ti­mi­ni dur­dur­mak, algı oluş­tur­ma­ya ça­lı­şan­la­ra karşı mü­ca­de­le etmek, zi­hin­le­ri­mi­ze savaş açan ke­sim­le­rin sal­dı­rı­la­rın­dan ka­çın­mak, kül­tür­den kül­tü­re de­ği­şen etik ve ah­la­ki norm­lar ile ev­ren­sel kimi in­sa­ni de­ğer­le­rin genel kabul gör­me­si­ni sağ­la­mak çok mu zor?”

“TÜRKİYE, DİJİTAL DÜN­YA­DA DA HAKİKATİ SA­VU­NU­YOR”
İle­ti­şim Baş­ka­nı Altun, Tür­ki­ye’nin Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de uzun za­man­dır si­ya­set­ten med­ya­ya, dip­lo­ma­si­den in­sa­na kü­re­sel ve ulu­sal bir­çok alan­da ha­ki­ka­tin, doğ­ru­nun, ah­la­ki ve etik ola­nın mü­ca­de­le­si­ni ver­di­ği­ni dile ge­tir­di. Tür­ki­ye’nin bugün kü­re­sel algı mer­kez­le­ri ta­ra­fın­dan üre­ti­len ma­ni­pü­la­tif bil­gi­nin ve pro­vo­ka­tif si­ya­se­tin kar­şı­sın­da duran bir ülke ko­nu­mun­da bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Altun, “Bil­gi­nin ve al­gı­nın her gün ye­ni­den üre­til­di­ği sos­yal medya mec­ra­la­rı işte tam da bu ne­den­le ha­ki­kat mer­kez­li ye­ni­den ele alın­ma­lı­dır.

Ev­ren­sel in­sa­ni de­ğer­le­ri sa­mi­mi­yet­le sa­vu­nan ve bunun için re­form öne­ren Tür­ki­ye bu alana ön­cü­lük et­me­ye ta­lip­tir. Kü­re­sel eşit­siz­lik ve ada­let­siz­lik­le­re karşı ve­ri­len mü­ca­de­le, bugün zi­hin­ler­de ve di­ji­tal or­tam­lar ile sos­yal medya mec­ra­la­rın­da­dır. Tür­ki­ye, di­ji­tal dün­ya­da ve sos­yal med­ya­da da ha­ki­ka­tin sa­vu­nu­cu­lu­ğu­nu yap­ma­ya ha­zır­dır.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

“YA­ŞA­SIN HAKİKAT!”
Fah­ret­tin Altun, “Ha­ki­kat ötesi (post-truth) ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu dö­nem­de İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı ola­rak temiz bilgi, temiz sos­yal medya ve temiz ile­ti­şim için kü­re­sel ve ulu­sal çer­çe­ve­de ça­lış­ma­lar yapma he­de­fi­mi­ze he­pi­ni­zi ortak etmek is­te­riz. Ya­şa­sın ha­ki­kat!” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“DOĞRU KUL­LAN­MAK İÇİN TA­NI­MAK GEREKİR”
Fah­ret­tin Altun, İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı ola­rak ha­zır­la­dık­la­rı “Sos­yal Medya Kul­la­nım Kı­la­vu­zu” ki­ta­bıy­la ön­ce­lik­le in­ter­ne­ti ve sos­yal medya mec­ra­la­rı­nı ta­rih­sel pers­pek­ti­fin­den tek­nik özel­lik­le­ri­ne kadar tam an­la­mıy­la doğru an­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. “Doğru kul­lan­mak için ta­nı­mak ge­re­kir” il­ke­siy­le ki­tap­ta sos­yal med­ya­nın her yö­nü­nü ele al­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Altun, sos­yal med­ya­nın avan­taj ve de­za­van­taj­la­rı­nı or­ta­ya koyan, insan iliş­ki­le­ri üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni in­ce­le­yen, dün­ya­da bu alan­la il­gi­li önem­li araş­tır­ma­la­ra atıf­lar yapan, öne­ri­ler sunan, hesap gü­ven­li­ği ko­nu­la­rın­dan ırk­çı­lık, nef­ret söy­le­mi ve etik de­ğer­le­re kadar bir­çok ko­nu­ya işa­ret eden bir ça­lış­ma ha­zır­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti.

26 Haz 2020 - 09:21 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber28 / Giresun Haberleri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber28 / Giresun Haberleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber28 / Giresun Haberleri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber28 / Giresun Haberleri değil haberi geçen ajanstır.