Aksu Festivali fo­toğ­raf sergileriyle baş­la­dı

42. Ulus­la­ra­ra­sı Aksu Fes­ti­va­li Gez­gin Fo­toğ­raf­çı­lar Der­ne­ği(GEZ­FOD) ta­ra­fın­dan Ata­türk Mey­da­nı’nda ha­zır­la­nan Fo­toğ­raf Ser­gi­si ile baş­la­dı.

GEZ­FOD ‘’Ço­cuk­la­rı­mız’’ ko­nu­lu Fo­toğ­raf ser­gi­si­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Der­nek Baş­ka­nı Fatih Meh­met Gök, fes­ti­val için ha­zır­la­dık­la­rı fo­toğ­raf ser­gi­si ile üye­le­ri­nin eser­le­ri­ni sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tur­duk­la­rı­nı, 26 üye­nin, 34 fo­toğ­ra­fı­nın ser­gi­len­di­ği­ni söy­le­di. Fo­toğ­raf Ser­gi­sin­de görüş ve dü­şün­ce­le­ri­ni pay­la­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu; Bugün ger­çek­ten çok he­ye­can­lı ve çok mut­lu­yum. Bugün hem 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı hem de Aksu Fes­ti­va­li­mi­zin açı­lış günü. Ön­ce­lik­le ulu­sal ba­ğım­sız­lı­ğı­mız uğ­ru­na şehit ve gazi olan vatan ev­lat­la­rı­nı min­net­le anı­yo­rum. Bin­ler­ce yıl­lık ge­le­ne­ği­miz olan Aksu Fes­ti­va­li­mi­zin açı­lış gü­nün­de­yiz. Bin­ler­ce yıl­lık bu kül­tü­rü­mü­zü ge­lecek ne­sil­le­ri­mi­ze ak­tar­mak bizim için mut­lu­luk ve­ri­ci. GEZ­FOD Fo­toğ­raf­çı­lar Der­ne­ği­ne bu yıl da fes­ti­va­li­mi­ze ver­di­ği kat­kı­lar için te­şek­kür edi­yo­rum. Fo­toğ­raf çek­mek bir sa­nat­tır, gö­rü­yo­rum ki bu­ra­da bir­bi­rin­den güzel fo­toğ­raf­lar var. Biz­ler be­le­di­ye ola­rak her zaman sa­na­tın ve sa­nat­çı­nın ya­nın­da ola­ca­ğız ve her türlü des­te­ği ve­re­ce­ğiz.’’ diye ko­nuş­tu.
GEZ­FOD Fo­toğ­raf Ser­gi­si­nin ar­dın­dan Can Aken­gin Sanat Ga­le­ri­sin­de GİFOD Fo­toğ­raf Ser­gi­si­nin açı­lı­şı­na ka­tı­lan Baş­kan Şen­li­koğ­lu, Der­nek Baş­ka­nı Halit Kah­ve­ci ta­ra­fın­dan ka­pı­da kar­şı­lan­dı. GİFOD’un yeni kur­si­yer­le­ri­nin de­re­ce­ye giren fo­toğ­raf­la­rı­nın ser­gi­len­di­ği ’’Karma Fo­toğ­raf Ser­gi­si­ni’’ gezen Baş­kan Şen­li­koğ­lu yeni der­nek üye­le­ri­ne te­şek­kür edip, fes­ti­va­le sun­duk­la­rı katkı için te­şek­kür etti.

22 Mayıs 2019 Giresun- GündemYorum yazarak Haber28 / Giresun Haberleri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber28 / Giresun Haberleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.